Prawdopodabnie najbezpieczniejsza i najtańsza forma prowadzenia firmy w Polsce

Czy to jest legalne?

Tak. Unia Europejska od samego początku wyjaśnia sytuacje, w których ktoś pracuje na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Wyjaśniają to po kolei:  „LuxUriServ ” czyli:

1Rozporządzenie Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1971r art.14c lit.a:

  • Osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego Paostwa Członkowskiego podlega:
  • a) ustawodawstwu Paostwa Członkowskiego, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem (?)?.

Czy praca za granica jest legalna

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady883/2004 art.13 pkt.4:

  • „Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną?”

 

 Czy ZUS wyraża na to zgodę? Czy „robi” problemy?

Przepisy unijne jasno mówią, że zgodę wyrazić musi.  Zus wymaga do wyrejestrowania przedsiębiorcy jako płatnika składek dokumentu tzw. A1, który definitywnie rozwiązuje wszelkie niejasności.

W naszej firmie Dokuemnt A1 otrzymasz w 21 dni po pierwszym przepracowanym miesiącu.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w art.16 pkt.2 mówi wyraźnie, że  „wyznaczona instytucja państwa członkowskiego miejsca zamieszkania niezwłocznie ustala ustawodawstwo mające zastosowanie do zainteresowanego (?)”.
Sam ZUS wypowiada się na ten temat na swojej stronie www:

Zgodnie z prawem można płacić mniejszy ZUS. Mówi o tym rzecznik ZUS:

 

Pełne akty prawne Unie Europejskiej dostępne tutaj:

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

 

jak płacić mniejszy zus